Newly-accredited organization Baybayin calls Filipino “Wika ng Karunungan”