Filipino Electives for 1st Semester 2015-2016

Mga klaseng interdisiplinaryo, kontemporaneo, at maláy sa kalakarang global habang nakaugat sa karanasang lokal FILIPINO ELECTIVES

P A R A  S A  L A H A T  N G  A T E N I S T A

FIL 224.5 / 123.4 MGA NATATANGING PAKSA:
KONTEMPORANYONG PANITIKAN
Ekokritisismo sa Panitikang Filipino (Ecocriticism in Philippine Literature)
Dr. Alvin B. Yapan | Huwebes, 1630- 1930 | CTC 306
Isang bukas na kursong nakalaan sa mga bagong usapin sa panitikan tulad ng pagbasa at pag-aaral ng mga tekstong tumatalakay sa dalumat ng kalikasan at kapaligiran, pagiging tao at di-tao, sa kultura at lipunang Filipino. Tatangkain ng kursong sipatin ang posibilidad at hanggahan ng paggamit ng ekokritisismo sa pagbabasa ng panitikang Filipino.

An open course on new literary discourses including the reading and study of literary texts discussing the ways nature and the environment have been interpreted and how they can be articulated in Philippine culture and society.

FIL 211.2 / 111.2 KULTURANG POPULAR:
PANITIKAN AT PELIKULANG FILIPINO
Pelikula at Pangingibang-Bayan
(Film and Migration)
G. Aristotle J. Atienza | Huwebes,1630-1930 | FilD.
Mula sa kasaysayan nito bilang “teknolohiyang inangkat” (Bienvenido Lumbera) hanggang sa maging “national pastime” (Joel David), pag-aaralan ang kontemporaneong sineng Filipino bilang ugat ng mga representasyon ng migrante at ang paralelismo nito sa kasalukuyang usapin ng migrasyon bilang mahalagang repleksyon ng karanasang pambayan.

From what once was “borrowed technology” to a “national pastime”, the course studies both representations of migrants and parallelisms between film and migration as important reflections of our national experience.

FIL 211.1 / 111.1 KULTURANG POPULAR:
MGA ANYO NG KULTURANG POPULAR SA BANSA
Nobelang Komiks at Kababalaghan
(Philippine Graphic Novels and the Macabre)
Dr. Edgar C. Samar | Huwebes, 1630- 1930 | F-115
Nakatuon ang kurso sa pagbabasá at pagsusuri sa anyo at nilalaman ng nobelang komiks sa Filipinas na nagtatampok sa mga naratibo ng kababalaghan bilang lunsaran ng kagila-gilalas. Titingnan dito ang pagsasakahon at pagsasapanahon ng salaysay at lunan sa katutubo’t inampong alinlangan at tákot, at pagnanasa at pag-asa, sa pamamagitan ng mga estratehiya ng wika at pagguguhit, sa bisa ng moda ng pagsisiwalat sa mga ito bilang de-serye/itutuloy o bilang aklat/graphic novel.

The course examines the symbols and icons of the fantastic in Philippine komiks and contemporary graphic novels in order to articulate ideas of realism and fantasy in Philippine culture and society. It examines how narratives contextualize and historicize time and place in locally adopted notions of fear and trepidation, and longing and hope through language and art in both the serialized and graphic novel forms.
 
FIL 222.1 / 121.1 PAGSASALIN: TEORYA AT PRAKTIS
Salin-Suri ng mga Tekstong Klasiko’t Popular
(Translation and Criticism of Classic and Popular Texts)
Dr. Michael M. Coroza | Biyernes, 1800- 2100 | FilD.
Nakatuon ang kurso sa pag-unawa at paglalapat ng mge teorya ng salin sa pagsusuri ng mga tula, kuwento, nobela, dula, sanaysay, at maging mga pelikula, telenobela, at kantang naisalin sa FIlipino. Sa pagtunghay sa mga huwarang praktika ng pagsasalin, inaasahang maisasangkot ng mag-aaral ang sarili sa dinamikong proseso nang lampas sa aspektong lingguwistikong pagsasalin ng teksto.

The course focuses on the understanding of translation theory and how it can be applied to the critique of various literary and popular forms translated in Filipino. By looking at model practices in translation, the course enables students to participate not just in the linguistic translation of texts but to make use of the dynamic processes it involves.

FIL 200: PAMAMARAAN NG PAGSASALIKSIK NA PAMPANITIKAN
Mga Metodolohiyang Filipino
(Philippine Methodologies)
Dr. J. Pilapil Jacobo | Martes, 1630- 1930 | FilD.
Binubuo ang kurso ng mga teorya at praktis sa pagsasaliksik na pampanitikan nang humihiram ng iba pang mga kaparaanan mula sa iba't ibang disiplina tungo sa pinayamang pagbasa't pagunawa
sa panitikan, kultura at lipunang Pilipino.

The course discusses numerous methods and methodologies of literary research borrowed from across the disciplines in order to come up with unique ways of reading and interpreting Philippine

literature, culture and society.

FIL 201/ 105: TEORYA AT KRITISISMONG PAMPANITIKAN
Mga Lipunan at Kasaysayan ng Teoryang Pampanitikan
(The Societies and Histories of Literary Theory)
Dr. Joseph T. Salazar | Miyerkules, 1630-1930 | FilD.
Isinasalaysay ng kurso ang kasaysayan ng teoryang pampanitikan sa pamamagitan ng pagtutok sa mga rebolusyong naging kakambal ng pag-unlad ng iba’t ibang perspektibong nakatulong sa pagbuo ng pag-aaral at kritisismong pampanitikan sa kasalukuyan. Ipapakita sa kurso na ang tila maligoy na mga landasin ng panitikan ay, kung tutuusin, isang nagkakaisang kasaysayan na walang ibang hangarin kundi makatulong sa pagresolba ng mga usapin sa pulitika, ekonomiya, lipunan at kultura.

The course narrates the history of literary theory through the numerous revolutions accompanying the development of various perspectives culminating in the study and critical practice of
literature today. It will show how seemingly meandering literary forays culminate in a unified history that only wishes to resolve long disputed political, economic, social and cultural issues.

Para sa karagdagang impormasyon: pumunta sa https://www.facebook.com/kagawaran; lumiham sa kromero@ateneo.edu; o tumawag sa 4266001 loc. 5320.