Undergraduate Programs

Iniuugat ng mga programa ng Kagawaran ng Filipino ang edukasyon ng Atenista sa kulturang bayan samantalang pinauunlad din ng mga kaalaman sa panitikan ng mga bayang Silanganin at Kanluranin. Gamit ang pag-aaral ng panitikang Filipino bilang panimulang hakbang, hinuhubog ang mag-aaral na makapagpatuloy sa pagpapakadalubhasa sa Panitikang Filipino, rehiyunal at etniko, upang maging mabisa siyang propesyunal sa mga larangan ng edukasyon, pananaliksik at kritisismong pampanitikan at pangwika, malikhaing pagsulat, pagsasalin, at komunikasyon.

AB Panitikan (Filipino)
Bukas para sa lahat ng mag-aaral sa antas ng kolehiyo. Mag-click dito para sa brochure.

AB-MA Panitikan (Filipino)
Isang espesyal na programa na bukas para sa mga mag-aaral na kumukuha ng AB Panitikan (Filipino) na magpapakita ng kahusayang tapusin nang tuloy-tuloy sa loob ng limang taon ang di-gradwado (AB) at gradwadong (MA) programa. Karaniwang iniaalok ng Kagawaran ang AB/MA Panitikan (Filipino) sa mga mag-aaral na nagtamo ng matataas na marka sa antas di-gradwado at nagpamalas ng sigasig na makapag-ambag sa higit na pag-unlad ng pananaliksik sa larangan ng Panitikang Filipino. Mag-click dito para sa brochure.

Minor Panitikan (Filipino)
Bukas para sa lahat ng mag-aaral sa antas ng kolehiyo na nais pagyamanin pa ang kanilang kaalaman sa kultura, wika, at panitikang Filipino nang higit pa sa itinuturo sa core curriculum. Kinakailangan lamang ang karagdagang 15 units, katumbas ng limang kurso, na kukunin sa loob ng Kagawaran ng Filipino.